Close

Politica de confidentialitate a datelor

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, CITY HOTEL prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

 1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 • Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 • Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele CITY HOTEL date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă şi în fișa postului o clauză de confidenţialitate;
 • Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Legea nr. 679/2016 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate;
 • Informarea: Persoana este informată de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
 • Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluţii antivirus actualizat permanent.

 

 

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Pentru desfasurarea activitatilor sale, CITY HOTEL prelucreaza date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai CITY HOTEL. 

 

Datele cu caracter personal se refera la informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, si anume, informatii despre o persoana a carei identitate este fie clara in mod evident, sau poate fi, cel putin, stabilita prin obtinerea unor informatii suplimentare.  

 

In cazul in care datele despre o astfel de persoana sunt prelucrate, aceasta persoana este denumita „persoana vizata” in intelesul legislatiei din domeniul protectiei datelor cu caracter personal.  

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), datele prelucrate de CITY HOTEL  prin intermediul Site-ului putand fi folosite in scopuri precum: 

 • Desfasurarea operatiunilor de recrutare de personal; 
 • Executarea cererii dumneavoastra de rezervare;
 • Desfasurarea activitatilor de marketing si promovare, inclusiv pentru va solicita opinia cu privire la serviciile pe care vi le-am oferit; 
 • Administrarea si mentenanta acestui Site; 
 • Promovarea campaniilor publicitare desfasurate de CITY HOTEL; 
 • Solutionarea cererilor, a intrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastra; 
 • Comunicarea cu partenerii contractuali si oricare colaboratori (indiferent daca aceasta se face punctual sau in baza unui contract); 

 

In urma introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastra in una dintre sectiunile Site-ului, va exprimati acordul expres si neechivoc pentru ca detinatorul Site-ului sa poata folosi aceste date in scopul pentru care ati furnizat datele. 

 

Prin utilizarea de catre dumneavoastra a Siteului, pot fi colectate urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa IP, data si ora la care s-a accesat acest Site, precum si datele cuprinse in CV-uri. 

 

Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor si ulterior pe durata termenului de prescriptie aplicabil. Dupa incheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime in masura in care va fi necesara utilizarea acestora in scopuri de cercetare stiintifica sau statistica.  

 

Retineti faptul ca in anumite situatii expres reglementate, stocam datele pe perioada care ne este impusa de lege.  

 

Unul dintre temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi reprezentat de consimtamantul dumneavoastra. In aceasta situatie, CITY HOTEL  trebuie sa fie in masura sa demonstreze ca dumneavoastra v-ati dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. In acest sens, inainte de acordarea consimtamantului, CITY HOTEL  va informeaza cu privire la acest lucru. 

 

Dumneavoastra aveti dreptul sa va retrageti in orice moment consimtamantul, cu precizarea ca aceasta nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. 

 

Datele cu caracter personal ale minorilor (cum ar fi: numele si prenumele, parola, adresa, numarul de telefon, unitatea de invatamant, alte date cu caracter personal ale acestora, datele cu caracter personal ale membrilor de familie nu vor fi prelucrate de catre CITY HOTEL , fara acordul prealabil al parintilor/reprezentantilor legali ai acestora. 

 

 

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către CITY HOTEL  conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea CITY HOTEL  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către CITY HOTEL  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  – acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  – în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  – în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  – în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  – în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  – datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, CITY HOTEL   să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  – persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  – prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  – operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  – persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv
 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit
 • (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către CITY HOTEL  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  – în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al CITY HOTEL  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care CITY HOTEL   poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  – în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • dreptul de a vă adresa Justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

 

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prin această politică, CITY HOTEL certifică faptul că îndeplineşte cerinţele de securitate a datelor cu caracter personal. CITY HOTEL. utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conform cerinţelor Legii nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, CITY HOTEL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de către CITY HOTEL persoanei în cauză.

 

 1. MĂSURILE DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DE DATE PERSONALE

 

CITY HOTEL a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii CITY HOTEL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama CITY HOTEL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

 

 1. PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Pentru îndeplinirea scopurilor legitime de prelucrare CITY HOTEL poate partaja datele dumneavoastră cu parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină CITY HOTEL  în desfășurarea activității :

 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

 

 1. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE

 

În calitatea sa de furnizor de servicii hoteliere CITY HOTEL nu execută operațiuni care vizează transferul internațional de date ale persoanelor vizate. Orice fel de date personale transmise în exteriorul țării are un caracter absolut punctual, neregulat, pentru un volum mic de date și poate avea ca temei legal numai o activitate comercială contractuală specifică serviciilor de turism.

 

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este CITY HOTEL  cu sediul principal în București, Bd. Timișoara  Nr. 46, Sector 6, 061344.  

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Clienții și partenerii noștri au posibilitatea de a comunica în orice moment cu Responsabilul pentru protecția datelor personale,  în mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor personale CITY HOTEL: office@cityhotelbucuresti.ro

Adresă de corespondență: București, Bd. Timișoara  Nr. 46, Sect. 6, 061344.